Hapet thirrja për grante për bizneset dhe start-up bizneset në pronësi të grave

Përmes kësaj thirrje, ftohen start-up bizneset si dhe bizneset ekzistuese në pronësi të grave që të aplikojnë në thirrjen e Kosova Women 4 Women për grante në sektorin e bujqësisë. Kjo me qëllim të mbështetjes së aftësisë konkurruese të sektorit agro-rural, rritjen e prodhimit dhe të produktivitetit, përmirësimin e sigurisë së ushqimit, përdorimin e teknologjisë moderne, diversifikimin e aktiviteteve në ferma dhe biznese rurale, mbrojtjen e mjedisit dhe të resurseve natyrore si dhe krijimin e vendeve të punës.

Kush mund të aplikojnë:

Gratë e pa favorizuara, të cenuara në zonat rurale,

Gra të kthyera nga vendet perëndimore

Gra të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian nga komunat Ferizaj, Graçanicë, Junik dhe Prishtinë.

Shuma e grante:

  • Mbështetja financiare nga projekti është maksimumi 10,000 EURO

Si të aplikoni: Kërkesa për materialet e nevojshme dhe aplikimi duhet te bëhen përmes email-it: iwka@k-w4w.org

Afati i aplikimit:

Deri sa fondi i granteve për këtë projekt të mbarojë.

msme image