UDHËZUESI PËR RRITJE TË SIGURT PËR NMVM-të

Bizneset shpesh matin suksesin me rritjen e tyre, veçanërisht bizneset e vogla. Megjithatë, rritja nuk ka të bëjë vetëm me shitjet e larta apo shtimi e numrit të punëtoreve. Suksesi i vërtetë për një kompani të vogël do të thotë të rritesh duke u bërë njëkohësisht edhe më i fortë por edhe më i adaptueshëm ndaj sfidave të mundshme. Kështu, derisa një biznes i vogël shkon drejt rritjes, qëllimet e tij duhet te jenë edhe rritja e qëndrueshmërisë.

Fuqia e një kompanie vjen nga rritja e qëndrueshme dhe e balancuar. Në rastin e bizneseve të vogla, kjo nënkupton që është duke u rritur në një formë që është afatgjatë dhe pa i dëmtuar financat, operacionet apo vlerat thelbësore të funksionimit. Rritja e shpejtë apo pa balancë mund të krijojë shumë probleme të fluksit të parasë, joefikasitetit operacional apo dobësim të kulturës së kompanisë ose identitetit të markës. Pra, bizneset duhet të synojnë rritjen përderisa secila pjesë përparon në harmoni me to.

Pjesa e mëposhtme e artikullit është e përgatitur në atë formë që të jetë një plan për rritje të sigurt për NMVM-të:

1.    Strategjia

Një biznes, qoftë i vogël apo i madh, duhet të vendosë synime afatgjate për planet e zgjerimit. Pa këto, është si mos të kesh drejtim. Dhe kjo nuk është vetëm për të vendosur synimin për të hyrë në tregje të reja, por për të shtuar produkte të ndryshme apo për të përdorur teknologjinë për të arritur një shtrirje më të madhe. Është harmonia për të zbuluar një strategji më gjithëpërfshirëse të përbërë nga elementë plotësues.

2.    Kujdesi financiar

Rritja nënkupton më shumë flukse monetare dhe në të njëjtën kohë kërkon më shumë investim. Por, ky investim nuk duhet të rrezikojë shëndetin financiar të kompanisë. Duke mbajtur një rezervë të fortë financiare, duke shmangur borxhet e tepërta dhe duke marrë vendime të informuara financiare, një kompani siguron që ka forcën monetare për të përballuar rëniet ose sfidat e papritura. Më shumë fluks parash do të thotë më shumë për transaksionet që duhen ndërmarrë për skema kontrolluese dhe të sofistikuara të menaxhimit të fitimit. Shifrat financiare që përfaqësojnë performancën e përgjithshme të kompanisë nuk duhet të dalin jashtë sferës së kontrollit të pronarit.

3.    Përforcimi i strukturës dhe kulturës organizative

Ndërsa kompanitë rriten, shfaqet një rrezik i zbehjes së vlerave dhe kulturës bazë që i bëri ato unike në radhë të parë. Duke theksuar dhe përforcuar vlerat e kompanisë, edhe kur zgjerohet, biznesi mund të nxisë unitetin, besnikërinë dhe një ndjenjë të përbashkët qëllimi midis punonjësve. Një strukturë e fortë organizative dhe punonjës dhe menaxherë të talentuar dhe besnikë janë thelbësoret që kultura e fortë të kompanisë të mbetet e madje edhe të përmirësohet.

 

 

 

4.    Ruajtja e efiçiencws operacionale

Një problem i shpeshtë për NMVM-të gjatë rritjes është tregtimi i paqëllimshëm i produktivitetit për rritje. Ky nuk është një vendim i qëllimshëm, por një pasojë e qëllimshme e rritje që nuk kontrollohet plotësisht. Përshkallëzimi operacional është jetik në këtë kuptim. Sistemet dhe proceset që funksionojnë për një ekip prej pesë personash mund të mos jenë efektivë për një ekip prej pesëdhjetë personash. Rishikimi dhe përditësimi i rregullt i proceseve operacionale për të trajtuar kërkesat në rritje siguron që kompania të mbetet efikase dhe e përgjegjshme. Sistemi brenda të cilit operojnë këta individë duhet të evoluojë krahas rritjes, të paktën për të ruajtur efikasitetin operacional.

5.    Diversifikimi

Mbështetja e madhe në një produkt/shërbim, treg ose klient të vetëm mund të jetë cenueshmëri. Kjo dobësi intensifikohet kur rritja mbështetet kryesisht në këto produkte/shërbime, tregje ose klientë të kufizuar. Duke zgjeruar produktet ose duke hyrë në tregje të reja, një kompani mund të shpërndajë rreziqet e saj dhe të aksesojë burime të ndryshme të të ardhurave. Kjo përforcon themelet e kompanisë, duke rritur forcën e saj dhe duke reduktuar ndjeshmërinë.

6.    Trendet teknologjike

Në epokën dixhitale, teknologjia është një mundësi e rëndësishme e rritjes dhe qëndrueshmërinë. Duke adoptuar teknologjitë përkatëse, kompanitë e vogla mund të përmirësojnë efikasitetin, të arrijnë audiencë më të gjerë dhe të qëndrojnë përpara konkurrentëve.

Në përmbledhje, kur një kompani synon rritje me theks të veçantë në qëndrueshmëri, ajo jo vetëm që zgjeron mundësitë e saj, por gjithashtu forcon mbrojtjen e saj kundër sfidave të paparashikuara. Rritja nuk ka të bëjë vetëm me rritjen në përmasa; ka të bëjë me rritjen e forcës. Duke kombinuar planet e rritjes me strategjitë për qëndrueshmëri, një biznes i vogël garanton se çdo avancim kontribuon në një të ardhme më të fortë dhe më të qëndrueshme.

GURU Akademi

 

 

 

 

 

 

 

 

article image