Hapet thirrja për NMVM-të në pronësi të grave dhe komuniteteve pakicë për financim të projekteve për mallra dhe shërbime

Përmes kësaj thirrjeje, ftohen NMVM-të të cilat përmbushin kushtet për aplikim që të shprehin interesim dhe të aplikojnë me projekte duke ju përmbajtur një qasjeje dhe metodologjie teknike kreative në drejtim të përmbushjes së objektivës së Aktivitetit për fuqizimin dhe ringjalljen e ndërmarrjeve Mikro, të Vogla dhe të Mesme (NMVM) në pronësi të grave dhe të pjesëtarëve të komuniteteve pakicë, të ndikuara negativisht nga pandemia e shkaktuar nga Covid-19. Thirrjen e plotë mund ta gjeni këtu.

Përfituesit dhe shuma e subvencioneve

Kush mund të aplikojë: Thirrja është e hapur për:

  • NMVM të regjistruara ligjërisht në Kosovë në pronësi të grave
  • NMVM të regjistruara ligjërisht në Kosovë në pronësi të pjesëtarëve të komuniteteve pakicë
  • NMVM të regjistruara ligjërisht në Kosovë në pronësi të grave dhe pjesëtarëve të komuniteteve pakicë

Shuma e granteve:

  • Mbështetja financiare do të jetë deri në 10,000 USD.

Benefitet: Nëpërmjet kësaj mundësie të financimit, IEEA fton aplikuesit e kualifikuar që të paraqesin propozime për financimin e zgjidhjeve apo ideve konkrete që synojnë fuqizimin dhe ringjalljen e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM) në pronësi të grave dhe pjesëtarëve të komuniteteve pakicë të ndikuara negativisht nga pandemia e shkaktuar nga COVID-19.

Si të aplikoni

Kjo thirrje do të përfshijë një sistem konkurrimi me shumë nivele të aplikimit dhe një proces vlerësimi, i cili përfshinë Fazën 1 – Paraqitjen e Shprehjes së Interesit dhe Fazën 2 – Paraqitjen e Aplikacionit të Plotë për Grant.

Lexo më shumë: 001_APS-2023-01_IEEA_ALBANIAN.pdf (kcdf.org)

Afati i aplikimit: 31 mars 2023 – 8 shtator 2023

msme image