Udhëzues përdorimi për LinkedIn

Ndryshe nga mjetet e tjera të rrjeteve sociale, LinkedIn u zhvillua për përdorim profesional. Megjithatë, nga një këndvështrim i ngushtë, LinkedIn është më i njohur në treg si një aplikacion i përdorur nga profesionistët për rrjetëzim. Megjithatë, LinkedIn ofron mundësi nga të cilat ndërmarrjet mikro, të vogla, dhe të mesme (NMVM) mund të përfitojnë në shumë fusha, veçanërisht në marketing dhe shitje. Kur NMVM-të e përdorin këtë aplikacion në mënyrë efektive, ato mund të përfitojnë përfitime të konsiderueshme në gjetjen e klientëve të mundshëm, bizneseve të tjera për të bashkëpunuar dhe stafit profesional që u nevojitet në bizneset e tyre. Në fakt, përderisa aplikacionet e tjera të rrjeteve sociale ofrojnë gjithashtu mundësi online për bizneset, LinkedIn u ofron NMVM-ve prezencë relativisht më të fortë profesionale në internet në botën digjitale.

Në botën digjitale, statistikat dhe numrat e përdoruesve shpesh të krijojnë bindje të pavërteta. Duke e ditur këtë fakt, por në të njëjtën kohë duke pasur parasysh se LinkedIn është një aplikacion i zhvilluar për përdorim profesional, nëse shikojmë numrin e statistikave të regjistrimeve, LinkedIn ka rreth 900 milionë regjistrime në botë dhe rreth 90.000 në Kosovë. Në këtë botë të madhe, ka mundësi të mëdha për NMVME-të që e dinë objektivin e tyre dhe mënyrat për ta arritur atë objektiv. Është e dobishme të nënvizohet një pikë këtu: Është një parakusht që pronarët dhe menaxherët e NMVM-ve të kenë një bazë të mjaftueshme njohurish për të gjitha rrjetet sociale dhe kanalet e marketingut digjital, duke përfshirë LinkedIn. Edhe nëse shërbimet profesionale kontraktohen në këto fusha, kjo njohuri dhe aftësi është e nevojshme për efektivitetin e shërbimit të marrë.

Pas kësaj hyrjeje, le t’i hedhim një vështrim më të thellë LinkedIn nga perspektiva e NMVM-ve.

Si mund ta përdorin LinkedIn-in NMVM-të?

Krijimi i faqes së kompanisë: Përveç përfitimeve dhe mundësive të përmendura më sipër, LinkedIn ofron gjithashtu një mjedis të përshtatshëm për NMVM-të për të promovuar produktet dhe shërbimet e tyre. Përveç ndarjes së imazheve të produkteve/shërbimeve të tyre, bizneset gjithashtu mund të rrisin vlerën dhe ndërgjegjësimin rreth brendit të tyre me informacione teknike ose lajme dhe artikuj mbi zgjidhjet e ofruara. Krijimi i një faqeje për kompaninë në LinkedIn është një parakusht për këtë. Kjo faqe gjithashtu duhet të mirëmbahet, përditësohet dhe të ushqehet me përmbajtje të vlefshme për audiencën e synuar. NMVM-të që e zbatojnë me sukses këtë mund ta çojnë perceptimin e tyre për brendin në treg shumë më tepër se pozicioni i biznesit në këtë sektor.

Menaxhimi i marrëdhënieve (Rrjetëzimi) i NMVM-ve: Një biznes duhet të ndërveprojë me të gjitha grupet që kanë potencialin të ndikojnë në suksesin e tij. Këto grupe përfshijnë klientët, si dhe klientët e klientëve, furnitorët, organizatat joqeveritare, institucionet publike rregullatore, etj. Duke përdorur LinkedIn-in në mënyrë efektive, NMVM-të mund të menaxhojnë marrëdhëniet në një fushë shumë më të gjerë dhe të rrisin shanset e suksesit të bizneseve të tyre. Për ta bërë këtë, mjafton të identifikoni fushat e mundshme të ndërveprimit me grupet përkatëse dhe të jeni në komunikim të vazhdueshëm në këto fusha, duke filluar nga reklamimi deri te ndarja e artikujve interesantë.

Qasja në personel të kualifikuar: Një nga problemet kryesore, veçanërisht për NMVM-të në rritje, është pamundësia për të rekrutuar lehtësisht personelin dhe menaxherët më të kualifikuar që u nevojiten për të vazhduar me nevojat e rritjes. Nëpërmjet mundësive të rrjetëzimit në LinkedIn, NMVM-të mund të kontaktojnë me më shumë staf dhe menaxherë të kualifikuar. Për më tepër, një problem tjetër për NMVM-të është se edhe kur gjejnë kandidatë për menaxher/staf të kualifikuar, ato nuk preferohen për shkak të madhësisë që ata si biznes përbëjnë. NMVM-të me një prezencë aktive në LinkedIn do të jenë më tërheqëse për menaxherët/stafin potencial të kualifikuar.

Marketingu: Kur LinkedIn-i përdoret në mënyrë efektive, ai gjithashtu mund të ofrojë zgjidhje për problemet kritike të NMVM-ve për nevojat e brendit dhe marketingut. Për këtë qëllim, hapi i parë është përcaktimi i audiencës së duhur të synuar dhe më pas ndarja e këtyre audiencave në mikro segmente. Pasi të bëhet kjo, mund të realizohen kampanja marketingu që arrijnë drejtpërdrejt tek grupet e vogla të synuara dhe të japin mesazhe efektive. Për shembull, një NMVM që prodhon makineri mund të nisë një kampanjë reklamimi drejtuar një kompanie të madhe dhe të rëndësishme në sektorin e tyre të klientëve dhe drejtuesve të saj përkatës. Ky shembull është marrë nga një përvojë e jetës reale dhe rezultati i këtij aktiviteti ishte një shitje e suksesshme për këtë kompani të madhe.

Siç u përmend në fillim të artikullit, tipari më i rëndësishëm që e dallon LinkedIn-in nga aplikacionet e tjera të rrjeteve sociale është se qëllimi i tij bazohet në përdorimin profesional. Prandaj, pronarët ose punonjësit e NMVM-ve duke rritur njohuritë dhe aftësitë e tyre në LinkedIn do të kenë përfitime të rëndësishme për bizneset e tyre. Më sipër kemi përfshirë informacione dhe sugjerime praktike për ato kryesore. Tani e tutje, u takon pronarëve dhe menaxherëve të NMVM-ve ta bëjnë hapin e radhës.

article image