consultancy

Sa është e qëndrueshme kompania juaj?

Shkarkoni dhe plotësoni tabelën e mëposhtme për të vlerësuar qëndrueshmërinë e kompanisë suaj.

Sa i mirë është ueb sajti juaj?

Tabela për vlerësimin e ueb sajtit tuaj. Shkarko shabllonin dhe vendosni të dhënat rreth biznesit tuaj për të kuptuar rezultatin.

Metrika e Inovacionit për NMVM

Tabela e vlerësimit të shkallës së inovacionit për ndërmarrjet mikro, të vogla, dhe të mesme (NMVM). Shkarko shabllonin dhe vendosni të dhënat rreth biznesit tuaj për të kuptuar rezultatin.

Instrumenti i Vlerësimit të Riskut

Tabela e vlerësimit të riskut për ndërmarrjet mikro, të vogla, dhe të mesme (NMVM). Shkarko shabllonin dhe vendosni të dhënat rreth biznesit tuaj për të kuptuar rezultatin.